PORZĄDEK KSIĄG

Starego Testamentu

Genesis abo Pierwsze
Exodus Księgi Drugie
Leviticus Mojże- Trzecie
Numeri szowe Czwarte
Deuteronomium Piąte

Jozue

Sędziowie

Ruth

Królewskie Pierwsze

Królewskie Wtóre

Królewskie Trzecie

Królewskie Czwarte

Paralipomenon Pierwsze

Paralipomenon Wtóre

Ezdraszowe Pierwsze

Ezdraszowe Wtóre

Tobiasz

Judith

Esther

Job

Księgi Psalmów

Przypowieści Salomonowe

Ekklesiastes

Pieśń nad Pieśniami

Księgi Madrości

Ekklesiastyk

Izajasz Prorok

Jeremiasz

Threny

Baruch

Ezechiel Prorok

Daniel

Ozeasz

Joel

Amos

Abdyasz

Jonas

Micheasz

Nahum

Habakuk

Sophoniasz

Aggeusz

Zacharyasz

Malachyasz

Machabejskie Pierwsze

Machabejskie Wtóre


PORZĄDEK KSIĄG

Nowego Testamentu

IIII. Ewangeliae

Według Mateusza

Według Marka

Według Łukasza

Według Jana

Dzieje Apostolskie

XIIII. Listów Pawła S.

Do Rzymian

Do Korynthów Pierwszy

Do Korynthów Wtóry

Do Galatów

Do Ephezów

Do Philippensów

Do Kolossan

Do Thessaloniczan Pierwszy

Do Thessaloniczan Wtóry

Do Tymotheusza Pierwszy

Do Tymotheusza Wtóry

Do Tytusa

Do Philemona

Do Żydów

VII. Listów Powszechnych

S. Jakóba Apostoła

S. Piotra Pierwszy

S. Piotra Wtóry

S. Jana Pierwszy

S. Jana Wtóry

S. Jana Trzeci

S. Judasa Apostoła

Objawienie Jana S.

     

Nota edytorska

Biblia Jakuba Wujka