LIST WTÓRY

BŁOGOSŁAWIONEGO

PAWŁA APOSTOŁA

DO

TYMOTHEUSZA


Rozdział I

Napomina Tymotheusza, by był pilen kazania Ewangelii.

Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, według obietnice żywota, który jest w Chrystusie Jezusie,

2 Tymotheuszowi, najmilszemu synowi, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego.

3 Dziękuję Bogu, któremu służę z przodków w czystem sumnieniu, iż bez przestanku ciebie wspominam w prośbach moich w nocy i we dnie,

4 Żądając cię widzieć, pamiętając na łzy twoje, abym był radości napełnion,

5 Przyrwodząc na pamięć onę wiarę, która jest w tobie nieobłudna, która i mieszkała pierwéj w babce twojéj Loidzie i w matce twojéj Eunicyi, a jestem pewien, że i w tobie.

6 Dla któréj przyczyny napominam cię, abyś wzniecał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie rąk moich.

7 Albowiem Bóg nie dał nam ducha bojaźni; ale mocy i miłości i trzeźwości. [1]

8 Nie wstydaj się tedy świadectwa Pana naszego, ani mnie więźnia jego; ale pospołu pracuj z Ewangelią wedle mocy Boga,

9 Który nas wybawił i wezwał wezwaniem swem świętem, nie według uczynków naszych, ale według postanowienia swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed czasy wiekuistemi. [2]

10 A objawiona jest teraz przez oświecenie Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć skaził, a żywot oświecił i nieskazitelność przez Ewangelią,

11 W któréj ja postanowiony jestem kaznodzieją i Apostołem i nauczycielem poganów.

12 Dla któréj przyczyny to téż cierpię; ale się nie wstydam; bo wiem, komum uwierzył, i pewienem, iż mocen jest zwierzonéj rzeczy mojéj strzedz do onego dnia.

13 Miej wzór zdrowych słów, któreś odemnie słyszał, w wierze i w miłości w Chrystusie Jezusie.

14 Strzeż dobréj rzeczy zwierzonéj przez Ducha Ś., który w nas mieszka.

15 Wiesz to, iż się odwrócili odemnie wszyscy, którzy są w Azyi, z których jest Phigellus i Hermogenes.

16 Niech da Pan miłosierdzie Onezyphorowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził. [3]

17 Ale przyszedłszy do Rzymu, bardzo mię pilnie szukał i znalazł.

18 Niech mu Pan da, aby nalazł miłosierdzie u Pana w on dzień; a jako mi wiele usługował w Ephezie, ty lepiéj wiesz.

Rozdział II

Przełożony dla wiary i zbawiania ma zawżdy być gotów męczeństwo podjąć, niewiernym się sprzeciwiać, i zapłaty oczekawać.

Ty tedy, synu mój! zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie:

2 A coś słyszał odemnie przez wiele świadków, tóż zalecaj wiernym ludziom, którzy sposobni będą i inszych uczyć.

3 Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.

4 Żaden, służąc żołnierką Bogu, nie wikle się sprawami świeckiemi, aby się temu podobał, któremu się udał.

5 Bo i który na placu się potyka, nie bierze wieńca, ażby się przystojnie potykał.

6 Oracz, który pracuje, ma najprzód owocu zażywać.

7 Rozumiej, co mówię; bo da tobie Pan we wszystkiem wyrozumienie.

8 Pamiętaj, iż Pan Jezus Chrystus powstał z martwych, z nasienia Dawidowego, wedle Ewangelii mojéj,

9 W której cierpię aż do więzienia jako złoczyńca; ale słowo Boże nie jest związane.

10 Przeto wszystko cierpię dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską.

11 Wierna mowa, albowiem jeźliśmy spół umarli, spół téż żyć będziemy.

12 Jeźli ucierpiemy, spół téż królować będziemy, jeźli się zaprzemy, i on się nas zaprze. [4]

13 Jeźli nie wierzemy, on wiernym zostawa, zaprzeć samego siebie nie może. [5]

14 To przypominaj, oświadczając przed Panem. Nie spieraj się słowy; bo się ninacz nie przygodzi, jedno na wywrócenie słuchających.

15 Staraj się pilnie, abyś się stawił doświadczonym Bogu, robotnikiem niezawstydzonym, dobrze rozbierającym słowo prawdy.

16 A bezbożności i próżnomówności strzeż się; albowiem wielce pomnażają się ku niepobożności.

17 A mowa ich szerzy się jako kancer, z których jest Himeneusz i Philetus ,

18 Którzy od prawdy odpadli, powiadając, iż się już stało zmartwychwstanie, i wywrócili wiarę niektórych.

19 Aleć mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Pańskie.

20 Lecz w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale téż drzewiane i gliniane, niektóre ku uczciwości, a niektóre ku zelżywości.

21 Jeźliby się tedy kto od tych oczyścił, będzie naczyniem ku uczciwości poświęconem i użytecznem Panu, zgotowanem na wszelką sprawę dobrą.

22 A młodzieńskich chciwości chroń się, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, nadzieje, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

23 A waruj się gadek głupich i bez umiejętności, wiedząc, iż rodzą zwady. [6]

24 A słudze Pańskiemu nie trzeba się wadzić; ale układnym być ku wszystkim, sposobnym ku nauczaniu, cierpliwym,

25 W cichości strofującym te, którzy się sprzeciwiają prawdzie: azaby im kiedy dał Bóg pokutowanie[7] ku poznaniu prawdy,

26 I upamiętali się od sideł djabelskich, który je w więzieniu dzierży ku woli jego.

Rozdział III

Opowiada ostatnie wieki, i odszczepieńce rozmaite od wiary, których mu się każe strzedz przykładem swym.

A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne. [8]

2 Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,

3 Bez miłości przyrodzonéj, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości,

4 Zdrajcy, uporni, nadęci, i rozkoszy więcéj miłujący niźli Boga:

5 Mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jéj zapierający. I tych się chroń.

6. Albowiem z tych są, którzy wrywają się w domy, i poimane wiodą niewiastki grzechami obciążone, które się dają uwieść rozmaitym pożądliwościom:

7 Zawsze się uczące, a nigdy ku wiadomości prawdy nie przychodzące.

8 A jako Iannes i Mambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak i ci się sprzeciwiają prawdzie, ludzie rozumu skażonego, odrzuceni z strony wiary. [9]

9 Aleć więcéj nie wskurają; albowiem ich szaleństwo jawne będzie wszystkim, jako i onych było.

10 Lecz ty dostąpiłeś mojéj nauki, ćwiczenia, przedsięwzięcia, wiary, wytrwania, miłości, cierpliwości,

11 Prześladowania, ucisków, jakie mię potkały w Antyochii, w Ikonii i w Listrach, jakiem prześladowania podejmował; a ze wszystkich mię Pan wyrwał.

12 I wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowanie będą cierpieć.

13 A źli ludzie i zwodnicy pomnożą się w gorsze, błądząc i w błąd wwodząc.

14 Lecz ty trwaj w tem, czegoś się nauczył, i zwierzonoć się, wiedząc, od kogoś się nauczył,

15 A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą wyćwiczyć ku zbawieniu, przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.

16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione, jest pożyteczne ku nauczaniu, ku strofowaniu, ku naprawieniu, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości, [10]

17 Aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobréj wyćwiczony.

Rozdział IV

Biskup ma pilen nauki być naprzeciwko przyszłym niebezpieczeństwom, i sam dla siebie, i dla poddanych, by nie byli zwiedzieni.

Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe przez przyjście jego i królestwo jego:

2 Przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj z wszelaką cierpliwością i nauką.

3 Albowiem będzie czas, gdy zdrowéj nauki nie ścierpią; ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie uczycielów, mając świerzbiące uszy:

4 A od prawdyć słuchanie odwrócą, a ku baśniom się obrócą.

5 Ale ty czuj, we wszystkiem pracuj, sprawuj uczynek Ewangelisty, usługowanie twoje wypełniaj.

6 Bądź trzeźwym; bo mię już ofiarować mają, i czas rozwiązania mego nadchodzi.

7 Potykaniem dobrem potykałem się, zawodum dokonał, wiaręm zachował.

8 Na ostatek, odłożon mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi odda Pan, sędzia sprawiedliwy w on dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście jego.

9 Śpiesz się, abyś do mnie rychło przybył.

10 Albowiem Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i poszedł do Thessaloniki, Krescent do Galacyi, Tytus do Dalmacyi.

11 Łukasz sam jest zemną. Marka weź i przyprowadź z sobą; bo mi jest pożyteczny ku posłudze. [11]

12 A Tychika posłałem do Ephezu.

13 Opończą, którąm zostawił w Troadzie u Karpa, gdy przyjdziesz, przynieś z sobą i księgi, a zwłaszcza pargaminy.

14 Alexander mosiężnik wiele mi złego pokazał: odda mu Pan według uczynków jego.

15 Którego się i ty strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.

16 W pierwszéj obronie mojéj żaden przy mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili; niechaj im nie będzie poczytano.

17 Ale Pan stał przy mnie i umocnił mię, aby się przez mię przepowiadanie wypełniło, a iżby usłuszeli wszyscy poganie: i jestem wyrwan z paszczeki lwiéj.

18 Wybawił mię Pan od wszelakiego uczynku złego i zachowa do królestwa swego niebieskiego: któremu chwała na wieki wieków. Amen.

19 Pozdrów Pryszkę i Akwilę i dom Onezyphorów. [12]

20 Erastus został w Koryncie, a Trofimam zostawił w Milecie chorego.

21 Śpiesz się, abyś przyszedł przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudya i bracia wszyscy.

22 Pan Jezus Chrystus z duchem twoim. Łaska z wami. Amen.

Przypisy

 1. Rzym. 8, 15.
 2. Tit. 1, 3. - 3, 5.
 3. Niż. 4, 19.
 4. Matth. 10, 33. Marc. 8, 38.
 5. Rzym. 3, 3.
 6. 1.Tim. 1, 4.4, 7. Tit. 3, 9.
 7. *) t. j. dosłownie: upamiętanie ku poznaniu prawdy.
 8. 1.Tim. 4, 1. 2.Król. 3. 5. Jud. 18.
 9. Exod. 7, 11. 22.
 10. 2.Piotr. 1, 20.
 11. Kol. 4, 14.
 12. Wyż. 1, 16.