Krzysztof Mądel z Towarzystwa Jezusowego
Bibliografia | Teksty | Grafika | Ignatiana | Foldery

m y   p a p e r s   o n   t h e   w w w   |   t e k s t y   d o s t ę p n e   w   i n t e r n e c i e

t h e   m o s t   r e c e n t   |   n a j n o w s z e

s o c i a l   e t h i c s   |   e t y k a   s p o ł e c z n a

 • Social Statements of the Holy See [html]
 • Katolicka nauka społeczna [html]
 • Dobro obroni się samo?, "GN" 4 VI 2000 [html]
 • Którędy do solidarności?, "GN" 3 X 1999 [html]
 • Pogadanki radiowe o katolickiej nauce społecznej, RadioVaticana 1995/1996 [html]
 • Polskie reformy społeczno-ustrojowe 1999 [html]

p h i l o s o p h y   |   f i l o z o f i a

 • Zachęta sztuk?, "Więź" luty 2001 (7) n. 2 (508) ss. 178-181 [html].
 • Święty smutek Vincenta van Gogha, "Przegląd Powszechny" 1996 (113) n. 2 ss. 206-112 [html].
 • Postawy społeczne człowieka w świetle kategorii ogólnoludzkich w twórczości Antoine'a de Saint-Exupéry [html 60KB].
 • Wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie w listach Vincenta van Gogha do brata i przyjaciół 1872-1880 [index 6KB; html 262KB].
 • Il pragmatismo trascendentale di Karl-Otto Apel come possibile impostazione filosofica per la teologia morale [index 4KB; html 151KB; Bibliography 77KB]

t h e o l o g y   &   s p i r i t u a l i t y   |   t e o l o g i a   i   d u c h o w o ś ć

 • "Życie Duchowe"
 • Jesuit asceticism [html]
 • Medytacje na Boże Narodzenie [html]
 • Nie tylko o przykazaniach. Pogadanki radiowe o chrześcijańskiej moralności, RadioVaticana 1997 [html]
 • Najlepszy z możliwych, ludzki. Rozmowa z red. Ewą Drzyzgą z TVN, "Życie Duchowe" 2001 () n. 28 (4) 28-38. [html]
 • Religious Life in Poland, 2000 [html]
 • Tchnie kędy chce?, "Azymut" 1998 n. 9 [html]
 • Wędrówki rozumu i wiary w wieku przeszłym i obecnym [html]
 • Wspomnienie o ojcu Aleksandrze Mieniu [html]

J o h n   P a u l   I I

 • Jaką Polskę zastanie Papież?, "Życie" 29-30 maja 1999 [html]
 • Lekcja chrześcijańskiej doskonałości, "Życie" 25-25 VII 1999 [html]
 • Piotr pozostaje sobą, "Życie" 15-16 V 1999 [html]

C . S . L e w i s

 • C. S. Lewis dossier & links [html]
 • Clive Staples Lewis, RadioVaticana 1994/1995 [html]

g r a p h i c s   |   g r a f i k a