T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 100 | >>

„Pod mianem «ćwiczeń duchownych» rozumie się wszelki sposób odprawiania rachunku sumienia, kontemplacji, modlitwy ustnej i myślnej i inne działania duchowe. Ćwiczeniami duchownymi są wszelkie metody usposobienia duszy do usunięcia wszystkich uczuć nieuporządkowanych, a po ich usunięciu do szukania i znalezienia woli Bożej.”
św. Ignacy Loyola ES 1

“By the term ‘Spiritual Exercises’ is meant every method of examination of conscience, of meditation, of contemplation, of vocal and mental prayer, and (...) every way of preparing and disposing the soul to rid itself of all inordinate attachments, and, after their removal, of seeking and finding the will of God...”
St. Ignatius Loyola ES 1

Powiększ