T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 90 | 100 | >>

„Pan udziela nam dwu lekcji (z tym, że pierwszą daje, a drugą dopuszcza). Pierwsza polega na udzieleniu przez Niego pociechy wewnętrznej, która rozprasza zamieszanie powstałe w duszy i pociąga ją całkowicie ku miłowaniu Chrystusa...”
św. Ignacy Loyola L 7

“There are two lessons which our Lord usually gives, or permits. The one of them He gives, the other He permits: The first is an interior consolation which casts out all uneasiness and draws one to a complete love of our Lord.”
St. Ignatius Loyola L 7

Powiększ