T h e   A p h o r i s m s   o f   S t.   I g n a t i u s   L o y o l a
A f o r y z m y  ś w.  I g n a c e g o  L o y o l i
<< | 1 | 40 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 70 | 100 | >>

„Nasi niech wykładają solidną naukę bez zbytnich subtelności scholastycznych, trudnych do uchwycenia. Wykłady powinny być wprawdzie głębokie, ale jasne, obszerne, ale nie za długie i w pięknej szacie słownej...”
św. Ignacy Loyola Ep XII 239-247

“Let them teach sound science without excessive scholastic subtlety, difficult to grasp. Lectures should be, although deep, but clear, extensive, but not for long, and in beautiful words...”
St. Ignatius Loyola Ep XII 239-247

Powiększ